جدول زمان بندی برگزاری سال 1402

نام دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام روزهای برگزاری وضعیت
کولرگازی 1402/02/16 1402/03/16 روزهای زوج در حال ثبت نام

جدول زمان بندی برگزاری سال 1401

نام دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام روزهای برگزاری وضعیت
کولرگازی 1400/06/20 1400/07/21 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1400/09/22 1400/10/18 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1400/11/27 1400/12/28 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1401/01/17 1401/02/19 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1401/02/21 1401/03/21 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1401/03/23 1401/04/20 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1401/04/22 1401/05/24 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1401/05/26 1401/06/23 روزهای زوج در حال ثبت نام
کولرگازی 1401/06/28 1401/07/27 روزهای زوج در حال ثبت نام

کلاسهای برگزار شده سال 1400

نام دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام روزهای برگزاری وضعیت
کولرگازی 1400/01/28 1400/02/27 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1400/02/13 1400/03/10 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 12/02/1400 13/03/1400 روزهای فرد تکمیل
کولرگازی 1400/03/08 1400/04/07 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1400/04/14 1400/05/13 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1400/05/18 1400/06/20 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1400/06/20 1400/07/21 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1400/09/22 1400/10/18 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1400/11/23 1400/12/28 روزهای زوج در حال برگزاری