نام دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام روزهای برگزاری وضعیت
کولرگازی 1400/01/28 1400/02/27 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1400/02/13 1400/03/10 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 12/02/1400 13/03/1400 روزهای فرد تکمیل
کولرگازی 1400/03/08 1400/04/07 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1400/04/14 1400/05/13 روزهای زوج تکمیل
کولرگازی 1400/05/18 1400/06/20 روزهای زوج تکمیل