جدول زمان بندی برگزاری سال 1402 جدول زمان بندی برگزاری سال 1402

نام دوره تاریخ شروع دوره تاریخ اتمام دوره روزهای برگزاری دوره وضعیت
پکیج شوفاژ دیواری 1402/02/10 1402/02/16 روزهای فرد در حال ثبت نام

جدول زمان بندی برگزاری سال 1401 جدول زمان بندی برگزاری سال 1401

نام دوره تاریخ شروع دوره تاریخ اتمام دوره روزهای برگزاری دوره وضعیت
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/9 1400/12/12 روزهای فرد در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1400/11/14 1400/12/15 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/19 1401/02/01 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/02 1401/01/22 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/01/24 1401/02/26 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/02/08 1401/03/08 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/02/28 1401/03/28 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/03/10 1401/04/09 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/03/30 1401/04/29 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/04/14 1401/05/14 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/05/01 1401/05/31 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/05/11 1401/06/10 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/06/01 1401/07/01 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/06/19 1401/07/19 روزهای زوج در حال ثبت نام
پکیج شوفاژ دیواری 1401/07/10 1401/08/10 روزهای زوج در حال ثبت نام
پکیج شوفاژ دیواری 1401/07/17 1401/08/15 روزهای فرد در حال ثبت نام

کلاسهای برگزار شده در سال 1400

نام دوره تاریخ شروع دوره تاریخ اتمام دوره روزهای برگزاری دوره وضعیت
پکیج شوفاژ دیواری 1400/01/29 1400/03/02 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/02/19 1400/03/20 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/02/27 1400/03/26 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/04/26 1400/05/18 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/05/21 1400/06/21 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/06/22 1400/07/22 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/07/18 1400/08/22 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/08/08 1400/09/08 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/08/28 1400/09/27 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/09/13 1400/10/13 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/10/09 1400/11/10 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/10/27 1400/11/25 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/11/14 1400/12/15 روزهای فرد در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/02 1401/01/25 روزهای زوج در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/19 1401/01/29 روزهای فرد در حال برگزاری

کلاسهای برگزار شده در سال 1400

نام دوره تاریخ شروع دوره تاریخ اتمام دوره روزهای برگزاری دوره وضعیت
پکیج شوفاژ دیواری 1400/01/29 1400/03/02 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/02/19 1400/03/20 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/02/27 1400/03/26 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/04/26 1400/05/18 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/05/21 1400/06/21 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/06/22 1400/07/22 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/07/18 1400/08/22 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/08/08 1400/09/08 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/08/28 1400/09/27 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/09/13 1400/10/13 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/10/09 1400/11/10 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/10/27 1400/11/25 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/11/14 1400/12/15 روزهای فرد در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/02 1401/01/25 روزهای زوج در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/19 1401/01/29 روزهای فرد در حال برگزاری
نام دوره تاریخ شروع دوره تاریخ اتمام دوره روزهای برگزاری دوره وضعیت
پکیج شوفاژ دیواری 1400/01/29 1400/03/02 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/02/19 1400/03/20 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/02/27 1400/03/26 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/04/26 1400/05/18 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/05/21 1400/06/21 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/06/22 1400/07/22 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/07/18 1400/08/22 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/08/08 1400/09/08 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/08/28 1400/09/27 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/09/13 1400/10/13 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/10/09 1400/11/10 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/10/27 1400/11/25 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/11/14 1400/12/15 روزهای فرد در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/02 1401/01/25 روزهای زوج در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/19 1401/01/29 روزهای فرد در حال برگزاری

کلاسهای برگزار شده در سال 1400

نام دوره تاریخ شروع دوره تاریخ اتمام دوره روزهای برگزاری دوره وضعیت
پکیج شوفاژ دیواری 1400/01/29 1400/03/02 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/02/19 1400/03/20 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/02/27 1400/03/26 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/04/26 1400/05/18 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/05/21 1400/06/21 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/06/22 1400/07/22 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/07/18 1400/08/22 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/08/08 1400/09/08 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/08/28 1400/09/27 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/09/13 1400/10/13 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/10/09 1400/11/10 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/10/27 1400/11/25 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/11/14 1400/12/15 روزهای فرد در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/02 1401/01/25 روزهای زوج در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/19 1401/01/29 روزهای فرد در حال برگزاری
نام دوره تاریخ شروع دوره تاریخ اتمام دوره روزهای برگزاری دوره وضعیت
پکیج شوفاژ دیواری 1400/01/29 1400/03/02 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/02/19 1400/03/20 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/02/27 1400/03/26 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/04/26 1400/05/18 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/05/21 1400/06/21 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/06/22 1400/07/22 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/07/18 1400/08/22 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/08/08 1400/09/08 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/08/28 1400/09/27 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/09/13 1400/10/13 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/10/09 1400/11/10 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/10/27 1400/11/25 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/11/14 1400/12/15 روزهای فرد در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/02 1401/01/25 روزهای زوج در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/19 1401/01/29 روزهای فرد در حال برگزاری