جدول زمان بندی برگزاری سال 1401 جدول زمان بندی برگزاری سال 1401

نام دوره تاریخ شروع دوره تاریخ اتمام دوره روزهای برگزاری دوره وضعیت
پکیج شوفاژ دیواری 1400/11/14 1400/12/15 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/19 1401/02/01 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/02 1401/01/22 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/01/24 1401/02/26 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/02/08 1401/03/08 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/02/28 1401/03/28 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/03/10 1401/04/09 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/03/30 1401/04/29 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/04/14 1401/05/14 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/05/01 1401/05/31 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/05/11 1401/06/10 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/06/01 1401/07/01 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1401/06/19 1401/07/19 روزهای زوج در حال ثبت نام
پکیج شوفاژ دیواری 1401/07/10 1401/08/10 روزهای زوج در حال ثبت نام
پکیج شوفاژ دیواری 1401/07/17 1401/08/15 روزهای فرد در حال ثبت نام

کلاسهای برگزار شده در سال 1400

نام دوره تاریخ شروع دوره تاریخ اتمام دوره روزهای برگزاری دوره وضعیت
پکیج شوفاژ دیواری 1400/01/29 1400/03/02 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/02/19 1400/03/20 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/02/27 1400/03/26 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/04/26 1400/05/18 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/05/21 1400/06/21 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/06/22 1400/07/22 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/07/18 1400/08/22 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/08/08 1400/09/08 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/08/28 1400/09/27 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/09/13 1400/10/13 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/10/09 1400/11/10 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/10/27 1400/11/25 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/11/14 1400/12/15 روزهای فرد در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/02 1401/01/25 روزهای زوج در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/19 1401/01/29 روزهای فرد در حال برگزاری
نام دوره تاریخ شروع دوره تاریخ اتمام دوره روزهای برگزاری دوره وضعیت
پکیج شوفاژ دیواری 1400/01/29 1400/03/02 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/02/19 1400/03/20 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/02/27 1400/03/26 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/04/26 1400/05/18 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/05/21 1400/06/21 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/06/22 1400/07/22 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/07/18 1400/08/22 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/08/08 1400/09/08 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/08/28 1400/09/27 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/09/13 1400/10/13 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/10/09 1400/11/10 روزهای فرد تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/10/27 1400/11/25 روزهای زوج تکمیل
پکیج شوفاژ دیواری 1400/11/14 1400/12/15 روزهای فرد در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/02 1401/01/25 روزهای زوج در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1400/12/19 1401/01/29 روزهای فرد در حال برگزاری