نام دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام روزهای برگزاری وضعیت
موتورخانه 99/02/19 99/03/16 روزهای جمعه تکمیل
موتورخانه 99/03/23 99/04/20 روزهای جمعه تکمیل
موتورخانه 99/04/13 99/05/10 روزهای جمعه تکمیل