نام دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام روزهای برگزاری وضعیت
لوازم گازسوزخانگی 99/12/19 99/12/20 روزهای سه شنبه و چهارشنبه تکمیل