نام دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام روزهای برگزاری وضعیت
جوشکاری 99/02/18 99/02/31 روزهای پنجشنبه و جمعه تکمیل
جوشکاری 99/03/22 99/04/20 روزهای پنجشنبه و جمعه تکمیل
جوشکاری 99/04/12 99/04/26 روزهای پنجشنبه و جمعه تکمیل
جوشکاری 99/05/09 99/05/23 پنجشنبه و جمعه تکمیل