تقویم دوره آبگرمکن دیواری

.

نام دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام روزهای برگزاری وضعیت
آبگرمکن دیواری 1401/02/22 1401/02/30 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه تکمیل
آبگرمکن دیواری 1401/03/26 1401/03/30 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در حال ثبت نام
آبگرمکن دیواری 1401/04/23 1401/04/30 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در حال ثبت نام
آبگرمکن دیواری 1401/05/27 1401/06/04 روزهای پنج شنبه، جمعه در حال ثبت نام
آبگرمکن دیواری 1401/06/24 1401/07/01 روزهای پنج شنبه، جمعه در حال ثبت نام

.

نام دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام روزهای برگزاری وضعیت
آبگرمکن دیواری 99/12/13 99/12/15 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه تکمیل
آبگرمکن دیواری 1400/04/16 1400/04/18 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه تکمیل
آبگرمکن دیواری 1400/05/20 1400/05/22 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه تکمیل
آبگرمکن دیواری 1400/12/13 1400/12/20 روزهای پنج شنبه، جمعه تکمیل
سلام

پاسخگوی شما هستیم