نام دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام روزهای برگزاری وضعیت
آبگرمکن دیواری 99/12/13 99/12/15 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه تکمیل
آبگرمکن دیواری 1400/04/16 1400/04/18 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه تکمیل
آبگرمکن دیواری 1400/05/20 1400/05/22 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه تکمیل