نام دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام روزهای برگزاری وضعیت
تعمیرات مقدماتی برد پکیج و کولرگازی 1401/12/05 1401/12/12 پنجشنبه و جمعه در حال برگزاری
تعمیرات مقدماتی برد پکیج و کولرگازی 1400/04/16 1400/04/18 روزهای یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه و جمعه تکمیل
تعمیرات مقدماتی برد پکیج و کولرگازی 1400/05/20 1400/05/22 روزهای چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه تکمیل
تعمیرات مقدماتی برد پکیج و کولرگازی 1400/17/10 1400/11/01 جمعه تکمیل