شعبه تهرانپارس

سازمان فنی حرفه ای (آموزشگاه دما صنعت)

آموزشگاه دما صنعت

شعبه شرق تهران جنب مترو تهرانپارس