شعبه تهرانپارس

آموزشگاه دما صنعت

شعبه شرق تهران جنب مترو تهرانپارس
نام دوره تاریخ شروع دوره تاریخ اتمام دوره روزهای برگزاری دوره تاریخ اتمام دوره
پکیج شوفاژ دیواری 1401/01/20 1401/02/21 روزهای زوج در حال برگزاری
پکیج شوفاژ دیواری 1401/02/24 1401/03/25 روزهای زوج در حال ثبت نام
پکیج شوفاژ دیواری 1401/03/28 1401/04/29 روزهای زوج در حال ثبت نام
پکیج شوفاژ دیواری 1401/05/01 1401/05/31 روزهای زوج در حال ثبت نام
پکیج شوفاژ دیواری 1401/06/02 1401/07/02 روزهای زوج در حال ثبت نام
پکیج شوفاژ دیواری 1401/07/04 1401/08/07 روزهای زوج در حال ثبت نام
پکیج شوفاژ دیواری 1401/08/09 1401/09/07 روزهای زوج در حال ثبت نام
پکیج شوفاژ دیواری 1401/09/09 1401/10/07 روزهای زوج در حال ثبت نام
پکیج شوفاژ دیواری 1401/10/10 1401/11/08 در حال ثبت نام روزهای زوج
پکیج شوفاژ دیواری 1401/10/10 1401/11/08 در حال ثبت نام روزهای زوج
پکیج شوفاژ دیواری 1401/11/10 1401/12/15 در حال ثبت نام روزهای زوج
نام دوره تاریخ شروع دوره تاریخ اتمام دوره روزهای برگزاری دوره تاریخ اتمام دوره
آبگرمکن دیواری 1401/01/28 1401/02/08 روزهای فرد در حال برگزاری
آبگرمکن دیواری 1401/02/11 1401/02/25 روزهای فرد در حال ثبت نام
آبگرمکن دیواری 1401/02/27 1401/03/10 روزهای فرد در حال ثبت نام
آبگرمکن دیواری 1401/03/12 1401/03/26 روزهای فرد در حال ثبت نام
آبگرمکن دیواری 1401/03/29 1401/04/09 روزهای فرد در حال ثبت نام
آبگرمکن دیواری 1041/07/04 1041/08/07 روزهای فرد در حال ثبت نام
آبگرمکن دیواری 1041/04/12 1041/04/26 روزهای فرد در حال ثبت نام
آبگرمکن دیواری 1041/04/28 1041/05/09 روزهای فرد در حال ثبت نام
آبگرمکن دیواری 1401/05/11 1401/05/27 روزهای فرد در حال ثبت نام
آبگرمکن دیواری 1401/05/30 1401/06/10 روزهای فرد در حال ثبت نام
آبگرمکن دیواری 1401/06/13 1401/06/24 روزهای فرد در حال ثبت نام