یخچال

10 / 10
از 1 کاربر

جدول زمان بندی برگزاری دوره های خرداد ماه

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

یخچال

96/03/27

96/04/19

روزهای زوج

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

یخچال

96/03/28

96/04/20

روزهای فرد

تکمیل

  
جدول زمان بندی برگزاری دوره شهریور ماه 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

یخچال

96/06/07

96/06/28

روزهای فرد

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آبان ماه
  

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

یخچال

96/08/16

96/09/21

روزهای فرد

تکمیل

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :