کولرگازی

6 / 10
از 1 کاربر
جدول زمان بندی برگزاری دوره شهریور ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

99/06/02

99/06/25

روزهای فرد

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

99/06/26

99/07/16

روزهای زوج

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره مهر ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

99/07/05

99/07/28

روزهای زوج

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

99/07/12

99/08/05

روزهای زوج

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آبان ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

99/08/10

99/09/01

روزهای زوج

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آذر ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

99/09/08

99/09/29

روزهای زوج

ثبت نام

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :