کولرگازی

6 / 10
از 1 کاربر
جدول زمان بندی برگزاری دوره مهر ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

98/07/20

98/08/13

روزهای زوج

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آبان ماه 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

98/08/19

98/09/10

روزهای فرد

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آذرماه 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

98/09/05

98/09/26

روزهای فرد

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

98/09/26

98/10/17

روزهای فرد

تکمیل

 
 جدول زمان بندي دوره هاي دي ماه 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

98/10/17

98/11/08

روزهای فرد

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره بهمن ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

کولرگازی

98/11/30

98/12/21

روزهای زوج

تکمیل

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :