پکیج شوفاژ دیواری

6 / 10
از 8 کاربر
جدول زمان بندی برگزاری دوره مهر ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

98/07/16

98/08/19

روزهای فرد

تکمیل

 
 جدول زمان بندی برگزاری دوره آبان ماه 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

98/08/13

98/09/09

روزهای زوج  

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

98/08/28

98/09/24

روزهای فرد

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آذرماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

98/09/10

98/09/05

روزهای فرد

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

98/09/25

98/10/23

روزهای زوج

تكميل

جدول زمان بندی برگزاری دوره دی ماه

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

98/10/04

98/11/02

روزهای زوج

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

98/10/29

98/11/27

روزهای فرد

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره بهمن ماه 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری

98/11/26

98/12/21

روزهای زوج

تکمیل

 جدول زمان بندی برگزاری دوره اسفند ماه

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

پکیج شوفاژ دیواری  

98/12/08

98/12/28

روزهای فرد

تکمیل

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :