موتورخانه

10 / 10
از 1 کاربر
 جدول زمان بندی برگزاری دوره شهریور ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

موتورخانه

98/06/01

98/06/29

روزهای جمعه

تکمیل

 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

موتورخانه

98/06/15

98/07/12

روزهای جمعه

تکمیل

جدول زمان بندی برگزاری دوره مهر ماه

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

موتورخانه

98/07/26

98/08/24

روزهای جمعه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آبان ماه 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

         موتورخانه

98/08/17

98/09/15

روزهای جمعه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آذرماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

موتورخانه

98/09/08

98/10/06

روزهای جمعه

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

موتورخانه

98/09/29

98/10/27

روزهای جمعه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره بهمن ماه 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

موتورخانه

98/11/11

98/12/09

روزهای جمعه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره اسفند ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

موتورخانه  

98/12/02

98/12/23

روزهای جمعه

تکمیل

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :