لوازم گازسوزخانگی

10 / 10
از 1 کاربر
جدول زمان بندی برگزاری دوره مرداد ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

لوازم گازسوز خانگی

99/05/06

99/05/08

دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره شهریور ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

لوازم گازسوز خانگی

99/06/04

99/06/06

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

تکمیل

 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

لوازم گازسوزخانگی

99/06/23

99/06/25

روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره مهر ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

لوازم گازسوز خانگی

99/07/06

99/07/08

روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

لوازم گازسوز خانگی

99/07/20

99/07/22

روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آبان ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

لوازم گازسوز خانگی

99/08/05

99/08/07

روزهای دوشنبه،سه شنبه، چهارشنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آذر ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

لوازم گازسوزخانگی

99/09/04

99/09/06

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

ثبت نام

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :