جوشکاری و بازرسی جوش

10 / 10
از 1 کاربر

جدول زمان بندی برگزاری دوره اردیبهشت ماه

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

جوشکاری

99/02/18

99/02/31

روزهای پنجشنبه و جمعه

تکمیل

 
 جدول زمان بندی برگزاری دوره خرداد ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

جوشکاری

99/03/22

99/04/20

روزهای پنجشنبه و جمعه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره تیرماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

جوشکاری

99/04/12

99/04/26

روزهای پنجشنبه و جمعه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره مرداد ماه 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

جوشکاری

99/05/09

99/05/23

پنجشنبه و جمعه

تکمیل

 
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :