جوشکاری و بازرسی جوش

10 / 10
از 1 کاربر

جدول زمان بندی برگزاری دوره مهر ماه 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

جوشکاری

98/07/25

98/08/24

روزهای پنجشنبه و جمعه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آبان ماه 
 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

جوشکاری

98/08/17

98/09/08

روزهای پنجشنبه و جمعه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آذر ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

جوشکاری

98/09/08

98/10/06

روزهای جمعه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره بهمن ماه 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

جوشکاری

98/11/17

98/12/01

روزهای جمعه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره اسفند ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

جوشکاری

98/12/08

98/12/22

روزهای پنجشنبه و جمعه

تکمیل

 
 
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :