تعمیر برد

10 / 10
از 1 کاربر

جدول زمان بندی برگزاری دوره مهر ماه 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

98/07/13

98/07/16

روزهای  شنبه،یکشنبه و دوشنبه

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

98/07/23

98/07/25

روزهای سه شنیه، چهارشنبه و پنجشنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آبان ماه 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

98/08/12

98/08/14

روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه  

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

98/08/28

98/08/30

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره آذرماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

98/09/05

98/09/07

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

تکمیل

 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

98/09/26

98/09/28

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره دی ماه
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

98/10/17

98/10/19

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

تکمیل

 
جدول زمان بندی برگزاری دوره بهمن ماه 
 

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

روزهای برگزاری

وضعیت

تعمیر برد

98/11/29

98/12/01

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

تکمیل

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :